Version

TH
ENG

ข่าวประกาศ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • สำหรับนักศึกษา
  • สำหรับอาจารย์
  • ความรู้ทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในงานมหกรรมแข่งขันและตอบปัญหาทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ประชาสัมพัน […]

ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยโครงการวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายใต้กองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยภายในคณะศิลปศา […]

คณะศิลปศาสตรดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการกระบวนการทัศน์ใหม่ทางการศึกษาต่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา

ด้วย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ไ […]


Hit Counter provided by iphone 5