Version

TH
ENG

ข่าวประกาศ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • สำหรับนักศึกษา
  • สำหรับอาจารย์
  • ความรู้ทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก

คณะศิลปศาสตร์โดยงานวิจัยและบริการวิชาการได้ดำเนินโครงการนัวิจัยคณะศิลปศาสตร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับหน่วงงานภายนอก ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 -21 มิถุนายน 2559 ซึ่งคณะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และวิชาการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย และบริการวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยในชั้นเรียน”

คณะศิลปศาสตร์โดยงานวิจัยและบริการวิชาการได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย คณะศิลปศาตร์ ประจำปี 2559 ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ”วิจัยในชั้นเรียน” เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการสร้างผลงนวิจัยโดยบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน อีกทั้งช่วยให้บุคลากรได้รับทราบวิธีการวิจัยที่ถูกต้องจากวิทยากรคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส จากคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากร วโดยมีเป้าหมายหลังการอบรมคณะศิลปศาสตร์จะมีโครงการวิจัยในชั้นเรียนที่ยืนขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในชั้นเรียนจากกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์อย่างน้อย 3 โครงการ ดาวโหลดเอกสารประกอบการอบรมของ ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ จตุภูมิ เขตจัสตุรัส   Click !

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรผู้สอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน

คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการบริการวิชาการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรผู้สอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน (The Development of the Science Teachers English Proficiency as a Medium Language for Integrated Teaching to Asean) ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้สามารถบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยในโครงการได้มีกิจกรรมการบรรยายความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนของครู โดย

รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2559

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจในปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดและกำหนดการการรายงานตัวเข้าศึกษา ตามรายละเอียดที่แนบมาในประกาศนี้   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา https://it.nkc.kku.ac.th/th/web/images/stories/Downloads/interviewed59.pdf  

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 ซึ่งพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร จะจัดขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ่านรายละเอียดและกำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่นี่ https://www.kku.ac.th/congratulations/program.php

โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน: ไทย-ลาว ( ASEAN

เมื่อวันที่ 25-27 สิงหาคม 2559 คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการโครงการ ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน: ไทย-ลาว ( ASEAN Language and Cultural Exchange Program 2016) โดยมี อาจารย์ธีระพงษ์ บุบผาดา เป็นหัวหน้าโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษควบคู่กับความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มีความจำเป็นในการติดต่อกันในอนาคต  การดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้มีอาจารย์และ นักศึกษาจากวิทยาลัยเชษฐาบริหารธุรกิจ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวน 8 คน  โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา จำนวน 5 คน และโรงเรียนโพธฺ์ตากพิทยาคม

รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2559

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจในปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดและกำหนดการการรายงานตัวเข้าศึกษา ตามรายละเอียดที่แนบมาในประกาศนี้   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา https://it.nkc.kku.ac.th/th/web/images/stories/Downloads/interviewed59.pdf  

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 ซึ่งพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร จะจัดขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ่านรายละเอียดและกำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่นี่ https://www.kku.ac.th/congratulations/program.php

ประกาศผลการแข่งขัน ASEAN English Public

ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมมือจัดการแข่งขัน กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อเกี่ยวกับอาเซียน ปี 2558  (ASEAN English Public Speaking Contest 2015) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 วิทยาเขตหนองคาย  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยบูรณาการกับองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อเกี่ยวกับอาเซียน ปี 2558

ตามที่ได้มีการประกาศรับสมัครผู้เข้าแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อเกี่ยวกับอาเซียน ปี 2558 (ASEAN English Public Speaking Contest 2015) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4 กันยายน นี้ บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อเกี่ยวกับอาเซียน ดังนี้ รายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขัน แผนที่สถานที่จัดโครงการ  

ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยโครงการวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายใต้กองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยภายในคณะศิลปศาสตร์ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมีมติให้มีการประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียนวิจัยในชั้นเรียน หรือวิจัยเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายใต้กองกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามหลักเกณฑ์ข้อ 5.4 แห่งกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์โครงการละไม่เกิน 5,000 บาท  ทั้งนี้ให้บุคลากรยื่นข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในระหว่างวันที่  7 กันยายน-30 กันยายน 2559 เป็นต้นไป ประกาศรับทุนวิจัยในชั้นเรียน LA –Research_01_2559 แบบฟอร์มการสนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน  

โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน: ไทย-ลาว ( ASEAN Language

เมื่อวันที่ 25-27 สิงหาคม 2559 คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการโครงการ ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน: ไทย-ลาว ( ASEAN Language and Cultural Exchange Program 2016) โดยมี อาจารย์ธีระพงษ์ บุบผาดา เป็นหัวหน้าโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษควบคู่กับความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มีความจำเป็นในการติดต่อกันในอนาคต  การดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้มีอาจารย์และ นักศึกษาจากวิทยาลัยเชษฐาบริหารธุรกิจ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวน 8 คน  โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา จำนวน 5 คน และโรงเรียนโพธฺ์ตากพิทยาคม

คณะศิลปศาสตร์ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก

คณะศิลปศาสตร์โดยงานวิจัยและบริการวิชาการได้ดำเนินโครงการนัวิจัยคณะศิลปศาสตร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับหน่วงงานภายนอก ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 -21 มิถุนายน 2559 ซึ่งคณะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และวิชาการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย และบริการวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

คณะศิลปศาสตรดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการกระบวนการทัศน์ใหม่ทางการศึกษาต่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา

ด้วย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ดำเนินโครงการกระบวนการทัศน์ใหม่ทางการศึกษาต่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักชนก แสงภักดีจิต คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร.เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ หัวหน้าโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของผู้บริหารถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดจังหวัดหนองคาย ให้รับทราบบทบาทและหน้าที่ในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 สามารถจัดแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการและพัฒนาบุคลากรในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยในชั้นเรียน”

คณะศิลปศาสตร์โดยงานวิจัยและบริการวิชาการได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย คณะศิลปศาตร์ ประจำปี 2559 ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ”วิจัยในชั้นเรียน” เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการสร้างผลงนวิจัยโดยบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน อีกทั้งช่วยให้บุคลากรได้รับทราบวิธีการวิจัยที่ถูกต้องจากวิทยากรคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส จากคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากร วโดยมีเป้าหมายหลังการอบรมคณะศิลปศาสตร์จะมีโครงการวิจัยในชั้นเรียนที่ยืนขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในชั้นเรียนจากกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์อย่างน้อย 3 โครงการ ดาวโหลดเอกสารประกอบการอบรมของ ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ จตุภูมิ เขตจัสตุรัส   Click !

รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ TCI

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปแล้ว 2 รอบ ในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการของวารสารไทย ทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบให้มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งการประเมินที่ผ่านมาทั้ง 2 รอบนั้น มีระยะเวลาในการรับรองคุณภาพวารสาร 3 ปี โดยสิ้นสุดการรับรองในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในการนี้

ทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้งานลิขสิทธิ์ในการเรียนการสอน

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน Download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่ Link ด้านล่างนี้ คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน  Invention Disclosure Form สําหรับสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์  Invention Disclosure Form สิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร  แบบฟอร์มรายละเอียดการประดิษฐ์  แผงผังทรัพย์สินทางปัญญา