Version

TH
ENG

สำหรับอาจารย์

09

6

2016

ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยโครงการวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายใต้กองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยภายในคณะศิลปศา […]

06

30

2016

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรผู้สอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน

คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการบริการวิชาการโครงการอบรมเชิงป […]


Hit Counter provided by iphone 5