Version

TH
ENG

ข่าวสารวิทยาเขต

03

10

2017

คณะศิลปศาสตรดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการกระบวนการทัศน์ใหม่ทางการศึกษาต่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา

ด้วย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ไ […]

06

30

2016

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรผู้สอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน

คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการบริการวิชาการโครงการอบรมเชิงป […]


Hit Counter provided by iphone 5