Version

TH
ENG

คณะศิลปศาสตร์เปิดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพเบื้องต้นเตรียมพร้อมสู่ AEC

เปิดอ่าน 1,191 views


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาทางด้านภาษาให้แก่นักศึกษาและบุคคลากรของมหาวิทยาลัย  เห็นความสำคัญของประเด็นในการพัฒนาความสามารของบัณทิตไทยให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพในกลุ่มประเทศอาเซียน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยในตลาดเศรษฐกิจ จึงได้จัดโครงการ “ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC” ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1407 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ให้แก่นักศึกษา บุคคลากรภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษและทัศนคติที่ดีในการใช้ภาษา ตลอดจนสร้างพื้นฐานที่ดีในกระบวนการเรียนรู้ภาษาอันจะเป็นผลดีต่อการเรียนรู้ภาษาอื่นๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนต่อไป

              

กิจกรรมในการฝึกอบรม แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่

1. การสัมนาในหัวข้อ “ความสำคัญของภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดยแขกรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ตรงในการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพทั้งในสายธุรกิจ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

 

2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้

 

 

สมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยคลิกที่ link ด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ 

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 

(ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ)

สมัครที่นี่

หรือคลิกที่นี่ http://goo.gl/fboQfl 

สมัครที่นี่

 

 

Download :

รายละเอียดและกำหนดการโครงการ


Hit Counter provided by iphone 5