Version

TH
ENG

โครงการบริการวิชาการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพเบื้องต้น

เปิดอ่าน 1,253 views

 

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพเบื้องต้นเพื่อความพร้อมเข้าสู่ AEC ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการ “ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC” และมีอาจารย์ชญาชล เชื้อนนท์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ กรรมการจัดโครงการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการอบรมฯครั้งนี้ ได้มีบุคลากรทางการศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชนและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการกว่า 180 คน  โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วน คือการจัดสัมมนา การบรรยายพิเศษและการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

ทั้งนี้ในช่วงเช้าหลังพิธีเปิดงาน ได้จัดสัมมนาโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประกอบด้วย  ผศ.ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มข.วิทยาเขตหนองคาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ เขียนหนังสือและแปลหนังสือ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มข.วิทยาเขตหนองคาย ผู้มีประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างการเดินทางศึกษาวัฒนธรรมในประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ คุณอัจฉพรรณ บุญเจริญ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยสัมมนาในหัวข้อ ความสำคัญของภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในศตวรรษที่ 21 โดยอาจารย์ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย และแบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ ในช่วงบ่ายและวันที่ 3 มีนาคม 2558

 

อาจารย์ ชญาชล เชื้อนนท์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ ผู้ดำเนินการจัดโครงการฯ เปิดเผยว่า คณะศิลปศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาทักษะทางภาษาของชุมชนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในฐานะที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำและเป็นที่พึ่งของชุมชนได้ จึงได้จัดทำโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานในภาครัฐ เอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC

 

   

 

 

ข่าว:  วัชราภรณ์ มาพะเนาว์
ภาพ:  นันทพัทธ์ ใจบุญ
แหล่งที่มา: http://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0008685&l=th


Hit Counter provided by iphone 5