Version

TH
ENG

ประกาศผลการแข่งขัน ASEAN English Public Speaking Contest 2015

เปิดอ่าน 1,302 views

ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมมือจัดการแข่งขัน กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อเกี่ยวกับอาเซียน ปี 2558  (ASEAN English Public Speaking Contest 2015) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 วิทยาเขตหนองคาย  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยบูรณาการกับองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ เยาวชนรุ่นใหม่ได้รู้จักใฝ่หาความรู้ และตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่ดีของประชาคมอาเซียน  มีความคิดสร้างสรรค์และความกล้าวแสดงออก และยังเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัน เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

 

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอโณทัย ธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและให้โอวาท รศ.ดร.รักชนก แสงภักดีจิตร รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และนายวัฒนา มุลเมืองแสน ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ทั้งนี้ การจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนในหัวข้อที่เกี่ยวกับอาเซียน ปี 2558 มีผู้เข้าร่วมแข่งขันในระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคอีสาน จำนวน 14 โรงเรียน จากจังหวัดศรีสะเกษ หนองบัวลำภู ชัยภูมิ เลย หนองคาย ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บึงกาฬและอุดรธานี และผู้เข้าร่วมแข่งขัน ในระดับอุดมศึกษา ร่วมแข่งขัน 9 สถาบัน จากจังหวัดขอนแก่น  หนองคาย บุรีรัมย์ นครพนมและอุดรธานี

 

บัดนี้ได้ดำเนินโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้ว และมีรายนามผู้ชนะเลิศในระดับต่างๆ ดังนี้

 

ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 – นางสาวธัญวรัตน์ วงศ์พิทักษ์ (โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย)

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 – นายภาณุวัฒน์ เฉลิมหมู่ (โรงเรียนสตรีชัยภูมิ)

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 – นางสาวศศิธร ภูศักดิ์ (โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา)

รางวัลชมเชย – นางสาวรามาวดี รัตนปรีเปรม (โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์)

 

 

ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 – นายกัณวีธ์ บุญชื่นชม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

11921767_289955877841710_6327415575122710958_o

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 – นายวรวุฒิ สุทธิรักษ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 – นายเจนภพ ด่านไธสง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)

รางวัลชมเชย – นายโอฬาร สอนพันละ (มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ)

 

ภาพบรรยากาศในงาน

img_e9f4bffabf784c04928dbaee76d92fd7 img_d5882dca110a7b986d401d7740358a79 img_d4dac4f7c3f685d7309c48e23d2ee85e img_2409705e6b9b529269fc912e132fa8f0 img_750fa56bf9f10c7110e680aacdf950e2 img_082a77d586d6c93efb4c939e8faf00e2 img_62fb26bd56271c7fa5618419c3e7bcc0 img_9b2025aa8d6eedd4fc616585729eeaab 11889990_289954287841869_9089084565555000141_o 11958303_289955537841744_1553514114987909029_o 11953347_289949621175669_3561418726364032449_o 11952942_289955744508390_602890377350482490_o 11952892_289952634508701_2296433736691769116_o 11951580_289955371175094_7065662080271382588_o  10658799_289953287841969_6527429413138063972_o

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่ https://goo.gl/photos/kKGBiqmnXY4yFrRt7

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0010326&l=th

 

ข่าว/ประชาสัมพันธ์วิทยาเขตหนองคาย
รูปภาพ/ ประชาสัมพันธ์วิทยาเขตหนองคาย และ นายวิทยา วิเศษดี

ติดต่อสอบถามได้ที่  อ.ชญาชล เชื้อนนท์  อีเมล์ chayach@kku.ac.th  โทร. 042415617, 082-8421002


Hit Counter provided by iphone 5