Version

TH
ENG

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรผู้สอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน

เปิดอ่าน 656 views

คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการบริการวิชาการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรผู้สอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน (The Development of the Science Teachers English Proficiency as a Medium Language for Integrated Teaching to Asean) ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้สามารถบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยในโครงการได้มีกิจกรรมการบรรยายความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนของครู โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รักชนก แสงภักดีจิต คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

IMG_1830

และการบรรยายและการทำ work shop โดยวิทยากรคือ ดร.สุขุม วสุนธราโศภิต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา โง่นคำ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวดำเนินงานเป็นเวลา 3 วัน ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 และ สพป.หนองคายเขตหนึ่ง จำนวนรวมทั้งสิ้น 55 คน แบ่งการอบรมเป็น 2 ห้อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติการสอนโดยการใช้ภาษอังกฤษ

IMG_2001 IMG_2002

IMG_1817 IMG_1819

IMG_1821 IMG_1832
IMG_1855 IMG_1899 IMG_1930 IMG_1931 IMG_1951 IMG_1955 IMG_1956 IMG_1983 IMG_1985 IMG_1986 IMG_1989 IMG_1990 IMG_1991 IMG_1992

 

 

 

IMG_1934 IMG_1935 IMG_1947


Hit Counter provided by iphone 5