Version

TH
ENG

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยในชั้นเรียน”

เปิดอ่าน 575 views

คณะศิลปศาสตร์โดยงานวิจัยและบริการวิชาการได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย คณะศิลปศาตร์ ประจำปี 2559 ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ”วิจัยในชั้นเรียน” เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการสร้างผลงนวิจัยโดยบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน อีกทั้งช่วยให้บุคลากรได้รับทราบวิธีการวิจัยที่ถูกต้องจากวิทยากรคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส จากคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากร วโดยมีเป้าหมายหลังการอบรมคณะศิลปศาสตร์จะมีโครงการวิจัยในชั้นเรียนที่ยืนขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในชั้นเรียนจากกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์อย่างน้อย 3 โครงการ

ดาวโหลดเอกสารประกอบการอบรมของ ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ จตุภูมิ เขตจัสตุรัส   Click !

IMG_1563 IMG_1564 IMG_1565 IMG_1566 IMG_1567 IMG_1568 IMG_1569 IMG_1573 IMG_1574


Hit Counter provided by iphone 5