Version

TH
ENG

คณะศิลปศาสตร์ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก

เปิดอ่าน 862 views

คณะศิลปศาสตร์โดยงานวิจัยและบริการวิชาการได้ดำเนินโครงการนัวิจัยคณะศิลปศาสตร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับหน่วงงานภายนอก ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 -21 มิถุนายน 2559 ซึ่งคณะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และวิชาการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย และบริการวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

IMG_1653 IMG_1654 IMG_1657 IMG_1662 IMG_1663 IMG_1680 IMG_1696 IMG_1697 IMG_1701 IMG_1702 IMG_1728 IMG_1729 IMG_1730 IMG_1732 IMG_1733


Hit Counter provided by iphone 5