Version

TH
ENG

โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน: ไทย-ลาว ( ASEAN Language and Cultural Exchange Program 2016)

เปิดอ่าน 1,211 views

ป้ายโครงการ

เมื่อวันที่ 25-27 สิงหาคม 2559 คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการโครงการ ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน: ไทย-ลาว ( ASEAN Language and Cultural Exchange Program 2016) โดยมี อาจารย์ธีระพงษ์ บุบผาดา เป็นหัวหน้าโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษควบคู่กับความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มีความจำเป็นในการติดต่อกันในอนาคต  การดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้มีอาจารย์และ นักศึกษาจากวิทยาลัยเชษฐาบริหารธุรกิจ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวน 8 คน  โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา จำนวน 5 คน และโรงเรียนโพธฺ์ตากพิทยาคม จำนวน 8 คน รวมทั้งนักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจชั้นปีที่ 1และ 2 เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 100 คน  ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการบรรยายในหัวข้อ AEC Business Workshop  โดย ดร.นารา กิตติเมธีกุล จากคณะบริหารธุรกิจ และ การบรรยายหัวข้อ Cross-Cultural Understanding and Cultural Workshop (Cultural Intelligence) โดย ผศ.ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ จากคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ รวมทั้งหัวหน้าโครงการยังได้จัดให้มีการบรรยายและดำเนินกิจกรรมในหัวข้อ English Tutoring & Presentation Class สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองทางด้านภาษาและวัฒนธรรมต่อไป

 

IMG_3029 IMG_3034 IMG_3086 IMG_3117 IMG_3121 IMG_3152 IMG_3154 IMG_3195 IMG_3197 IMG_3202 IMG_3212 IMG_3238 IMG_3264 IMG_3274 IMG_3311 IMG_3326


Hit Counter provided by iphone 5