Version

TH
ENG

คณะศิลปศาสตรดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการกระบวนการทัศน์ใหม่ทางการศึกษาต่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา

เปิดอ่าน 547 views

ด้วย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ดำเนินโครงการกระบวนการทัศน์ใหม่ทางการศึกษาต่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักชนก แสงภักดีจิต คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร.เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ หัวหน้าโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของผู้บริหารถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดจังหวัดหนองคาย ให้รับทราบบทบาทและหน้าที่ในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 สามารถจัดแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการและพัฒนาบุคลากรในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าอบรม ทั้งหมด 5 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดร.ประยุทธ ชูสอน อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ นายเชษฐา โพธิ์ประทับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ดร.ชัชวาล อาราษฎร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวองหนองไผ่ล้อม จังหวัดขอนแก่น และ ดร.วรวุฒิ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยาง จังหวัดขอนแก่น โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคายและบึงกาฬจำนวน 40 โรงเรียน รวมผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน   ทั้งนี้คณะศิลปศาสตร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อดำเนินโครงการในครั้งนี้

 

 


Hit Counter provided by iphone 5