Version

TH
ENG

มข.วนค. โครงการสีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2560

เปิดอ่าน 539 views

โครงการสีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2560

ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของไทยที่มีมาแต่โบราณ ได้ถือปฏิบัติตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น  เพื่อเป็นการให้ความเคารพบูชาและขอบคุณน้ำที่อำนวยประโยชน์ต่าง ๆ ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ รวมทั้งเป็นการขอขมาลาโทษที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์หรือทำความเสียหายแก่น้ำ ซึ่งประเพณีลอยกระทงของไทยจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี และในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ขึ้น ณ บริเวณศาลาพระแก้วริมสระน้ำ วิทยาเขตหนองคาย เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ทั้งนี้มี ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมาร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงในครั้งนี้  ในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากมี ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานเปิดงานและอาจารย์ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

โดยบรรยากาศประเพณีลอยกระทงของวิทยาเขตหนองคาย ได้รับความสนใจจากน้องๆ นักศึกษาจาก คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการและคณะศิปลศาสตร์ ร่วมส่งตัวแทนประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทงประเภทสวยงาม และการประกวดซุ้มกิจกรรม ภายในงานยังมี การออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร จัดนิทรรศการ จากบุคลากร และนักศึกษาอีกด้วย

ผลการประกวดในงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2558

ผลการประกวดนางนพมาศ

รางวัลชนะเลิศ นางสาวจารุวรรณ พังภักดี สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริหาร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นางสาวประกายทิพย์ อ้วนคำจันทร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง นางสาวปวรินทร์ เนียนเจริญชัยกุล สาขาเศษฐศาสตร์

รางวัลขวัญใจ วนค. นางสาวธนัชชา ฉลอม รัฐประศาสนศาสตร์

ผลการประกวดกระทงประเภทสวยงาม

รางวัลชนะเลิศ สาขานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สาขาวิทยาศาสตร์กีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง สาขาเศษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

ผลการประกวดซุ้มกิจกรรม

รางวัลชนะเลิศ สาขานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สาขาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ

รางวัลชมเชยที่ 1 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ

รางวัลชมเชยที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์การประมง

ผลการประกวดการแต่งกายย้อนยุค

รางวัลชนะเลิศการแต่งกายย้อนยุค นายวรพจน์ วรกาล สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ

ที่มา: https://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1028


Hit Counter provided by iphone 5