Version

TH
ENG

ฝันที่เป็นความหวัง Hopeful Dream Thailand 4.0

เปิดอ่าน 495 views

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษา เรื่อง “คุณภาพการศึกษาไทย ยุค THAILAND 4.0 : ฝันที่เป็นความหวัง” รับฟังการบรรยายพิเศษ จากผู้ทรงคุณวุฒิและนักบริหารมืออาชีพ

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รศ.ดร. เอกชัย กี่สุขพันธ์   นักบริหารมืออาชีพ

ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ  ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

รศ. ดร. ลำปาง แม่นมาตย์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. อัมพร  พินะสา   ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดมุมมองด้านการบริหารจัดการและบูรณาการสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการองค์การ การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสถานศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายสถาบันการศึกษา  เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พัฒนาทักษะสำคัญสำหรับบุคคลในยุคดิจิทัล Thailand 4.0 มุ่งสร้างการเรียนรู้ไร้พรมแดน

พบกันในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2561  ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

กำหนดการประชุมกพ.1

ค่าลงทะเบียนสำหรับ ครู/อาจารย์/บุคคลทั่วไป  ลงทะเบียน 300 บาท รับจำกัด 400 ที่นั่ง

ลงทะเบียนออนไลน์  www.goo.gl/HjNxzy

ชำระค่าลงทะเบียน
ธนาคารไทยพานิชย์ เลข 551-3-02657-9
ชื่อบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ดำเนินการโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ติดต่อสอบถาม นุตประวีณ์ 042 415 600 ต่อ 49342 มือถือ 081 8734059


Hit Counter provided by iphone 5