Version

TH
ENG

โครงการประชุมสัมนาวิชาการ “คุณภาพการศึกษาไทย ยุค THAILAND 4.0 : ฝันที่เป็นความหวัง” หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะคิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2561

เปิดอ่าน