Version

TH
ENG

โครงการประชุมสัมนาวิชาการ “คุณภาพการศึกษาไทย ยุค THAILAND 4.0 : ฝันที่เป็นความหวัง” หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะคิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2561

เปิดอ่าน 330 views

เมื่อวันที่ 23 – 24 กุมภาพัน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ NK2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปศาสตร์ได้กำหนดจัดโครงการประชุมสัมนาวิชาการ “คุณภาพการศึกษาไทย ยุค THAILAND 4.0 : ฝันที่เป็นความหวัง” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการ ด้านการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับผู้บริหารระดับจังหวัด ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และบุคลที่สนใจทั่วไป และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย กับหน่วยงานทางการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนื่อ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่าตามนโยบายการบริหารการศึกษาในยุค THAILAND 4.0 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งกระบวนการและการพัฒนาบุคลากรเพื่อหนุนเสริมการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลสู่การสร้างนวัตกรรมที่หลากหลายละขับซ้อนมากขึ้นอันเนื่องมาจากปัจจัยหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตลาดการศึกษาอย่างเสรีและหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ปกครอง การแข่งขันการเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีฝีมือทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาทักษะสำคัญสำหรับบุคลในยุคดิจิทัล THAILAND 4.0 ที่มุ่งสร้างการเรียนรู้ไร้พรมแดน และการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ทำให้การบริหารจัดการศึกษาทังภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนมีความท้าทายมากกว่าเดิม ในยุคที่สภาพแวดล้อมทางการบริหารมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วเช่นนี้จะมีเพียงแต่องค์การที่มีคุณภาพและมีความสามารถในการปรับตัวสูงเท่านั้นที่จะสามารถรับมือกับความท้าทายและอยู่รอดได้

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับปริญญาโท ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคมสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคต้น ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมหนุนความรู้ความเข้าใจและมุมมองใหม่ๆ ด้านการบริหารจัดการและบูรณาการสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างความเป็นเลิศทางทางบริหารจัดการองค์การ ร่วมกับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายสถาบันการศึกษา

ในการประชุมสัมนาวิชาการครั้งนี้ได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. หัวข้อบรรยายพิเศษ “มุมมองใหม่การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ยุค THAILAND 4.0” โดย ดร. อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. หัวข้อบรรยายพิเศษ  “ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ลำปาง แม่นมาตย์

3. หัวข้อบรรยายพิเศษ “คุณภาพการศึกษาไทย ยุค THAILAND 4.0 : ฝันที่เป็นความหวัง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย กี่สุขพันธ์ นักบริหารมืออาชีพ”

4. หัวข้อบรรบายพิเศษ “บทบาท สพฐ. กับ THAILAND 4.0” โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

5. หัวข้อบรรยายพิเศษ “การบริหารสถานศึกษายุค Education 4.0” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย กี่สุขพันธ์ นักบริหารมืออาชีพ”

6. หัวข้อบรรยายพิเศษ “การทดสอบระดับชาติ กับ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” โดย ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สังกัด สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ”

ทั้งนี้ในการดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากคณาจารย์ ผู้บริหาร จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวนกว่า 400 คน

 

ภาพ/ข่าว ธีรชัย สุขส่ง
ที่มา: https://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1107


Hit Counter provided by iphone 5