Version

TH
ENG

คณะศิลปศาสตร์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับนักวิจัยอาคันตุกะ

เปิดอ่าน 251 views

เมื่อวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องตลาดหลักทรัพย์จำลอง(คณะบริหารธุรกิจ) ทางคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับนักวิจัยอาคันตุกะ ประจำปี 2561”และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนก แสงภักดีจิตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 การบรรยาย หัวข้อ การเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร “เมธีวิจัยอาวุโสสาขาภาษาอังกฤษ”ประปีพุทธศักราช 2558 เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 การบรรยาย หัวข้อ การเขียนบทความทางวิชาการและการขอรับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล คำเขียน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นวิทยาการในการบรรยายครั้งนี้

คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิจัยอาคันตุกะ ขึ้นเพื่อเปิดโอกาศให้คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยโดยตรง เนื่องจากการพัฒนาให้นักวิจัยมีศักยภาพด้านการวิจัยได้มีโอกาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ ย่อมจะส่งผลให้นักวิจัยได้มีโอกาสที่จะพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานด้านวิชาการ อันจะส่งผลให้เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยผลักดันให้คณะศิลปศาสตร์ประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสในการทำวิจัยเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนำงานวิจัยมาเป็นส่วนประกอบของการพัฒนาความก้าวหน้า เพื่อพัฒนาตนเองให้มีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นอีกด้วย

 

ภาพ / ข่าว : อนิรุต สุทธินันท์
ที่มา: https://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1211


Hit Counter provided by iphone 5