Version

TH
ENG

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในงานมหกรรมแข่งขันและตอบปัญหาทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2561 “KKU Nong Khai Fair 2018”

เปิดอ่าน 479 views

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมแข่งขันและตอบปัญหาทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2561 “KKU Nong Khai Fair 2018”  ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์  ได้รับผิดชอบโครงการประกวดสุนทรพจน์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยปิดรับสมัครวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ดังนั้นจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ ดังนี้

1.โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระะดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ “วิทยา จริยา ปัญญา สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”  แข่งขันวันที่ 16 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00-12.00 ณ ห้อง NK 2211 และ เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่   มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 16 คน ดังนี้

สามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการและกำหนดการได้ที่    กติกาและกำหนดการ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด อาจารย์ที่ปรึกษา
1 เด็กหญิงเกสรา โคตรชัย สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย
2 เด็กหญิงภทรพรรณ ชนูนันท์ นาหนังพัฒนศึกษา หนองคาย
3 เด็กหญิงกุลปรียา ฆ้อนทอง สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย
4 เด็กหญิงณัชชา อินทนาม สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย
5 เด็กหญิงลลิตา ชาวชายโขง สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย
6 เด็กหญิงธนพัทธ์ ชัยอมรไพศาล สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย
7 เด็กหญิงธนวรรณ โคตรประทุม สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย
8 เด็กหญิงณัฐวิกา โทนขุนทด สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย
9 เด็กหญิงธนิสร สนเต่า สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย
10 เด็กหญิงนันท์นภัส เธียรธนเกียรติ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย
11 เด็กหญิงฐิติมา ชัยเนตร สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย
12 เด็กหญิงธัญชญา เงินกอง สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย
13 เด็กหญิงลาวัณย์ ราชนิต ดงเว้นดงเจริญวิทยา หนองคาย
14 เด็กหญิงวรัญญา รุ่งแสง ศรีวิไลวิทยา บึงกาฬ
15 เด็กชายสิรภัทร  ดีแสง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หนองคาย นางสาวจรุงจิต  นาคเสน
16  เด็กหญิงมนัสนันท์  พระชัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หนองคาย นางสาวจรุงจิต  นาคเสน

2.โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ หัวข้อ “Thai Youth in the Era of Thailand 4.0” 

แข่งขันวันที่ 17 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00-12.00 ณ ห้อง NK 2302    และ เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่   

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 14 คน ดังนี้  กติกาและกำหนดการ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด อาจารย์ที่ปรึกษา
1 นายอภิชาติ เชื้อสุภา จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร นายสุวิวัชร์ สมมาตย์
2 นางสาวดวงดี ปิ่นเกิด ปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ นางสาวรัตตินันท์ ภังคาวัฎฎ์
3 นางสาวบูชิตา ชาวไร่ พรเจริญวิทยา บึงกาฬ นายตรรญติภัทร์ เยี่ยมรัมย์
4 นางสาวสุพัตรา แทนหาร ท่าบ่อ หนองคาย นายวัชระ ปะติโก
5 นางสาวศศิพิมพ์ วัฒนเชษฐ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ นางสุชาวดี ยั่งยืน
6 นางสาวสิรินญา อุดมะชะ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย นายนฤดล มะโนศรี
นายทรรศกร วงจันทร
7 นางสาวศุภาพิชญ์ วงศ์ปัญญา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย นายนฤดล มะโนศรี
นายทรรศกร วงจันทร
8 นางสาวอภิญญา ชาธิรัตน์ น้ำสวยวิทยา หนองคาย นางรำไพ ศรีทา
9 นางสาวเจษฎาภา โฮมคำจันทร์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น คุณครูกุนตี ภูพานเพชร
10 นางสาวซาริน่า เฟนตัน ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น คุณครูสุจินต์ หอมสิน
11 นางสาวพิชามญชุ์ วุฒิเป๊ก ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย นางสาวชญานี โนนคู่เขตโงข
12 นางสาวญาสุมินทร์ ชัยเมือง บ้านดุงวิทยา อุดรธานี นายหนูพูล บุ้งทอง
13 นายฉัตรมงคล คำเรือง บ้านดุงวิทยา อุดรธานี นายGeoffrey Hill
14 นางสาวพิมลวรรณ แก้วพนม หนองคายวิทยาคาร หนองคาย นางจารุภา สาสนสิทธิ์

ระดับอุดมศึกษา มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 4 คน ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน/สถาบัน จังหวัด อาจารย์ที่ปรึกษา
1 นางสาวกลางดาว รักเสมอวงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย นางสาวสายสุนี ไชยสุย
นางพิมลพรรณ เพียสา
2 นายปฏิภาณ ภูมะลา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัยวิทยาเขตหนองคาย หนองคาย นายกัมพล
3 นายชินวัฒน์ เลิศนา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี อุดรธานี นางสาวอภิญญา บัวคำโคตร
4 นายวจนะ แสนเสนา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี อุดรธานี นางสาวอภิญญา บัวคำโคตร

 


Hit Counter provided by iphone 5