Version

TH
ENG

นศ.คณะศิลปศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดอ่าน 37 views
เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 คณะศิลปศาสตร์นำโดยอาจารย์ภควดี ไชยศิริ และอาจารย์กิตติชัย นิลอุบลอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ นำนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์จากสถานที่จริง โดยได้รับเกียรติจากคุณอุดมชัย สุพรรณวงศ์ และคณะให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อ “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล”
       
อาจารย์ภควดี ไชยศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ กล่าวว่า การนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน คณะศิลปศาสตร์จึงโครงการศึกษาดูงานการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัลขึ้น เพื่อเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนรู้และการทำงานต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ นอกจากคณะนักศึกษาจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์และงานสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว คณะนักศึกษายังมีโอกาสได้ทดลองปฏิบัติถ่ายทำรายการใน KKU Studio ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน โครงการนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษาในการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคต

Hit Counter provided by iphone 5