Version

TH
ENG

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ ด่านศุลกากรหนองคาย

เปิดอ่าน 40 views
เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 คณะศิลปศาสตร์ นำโดยอาจารย์กิตติชัย นิลอุบล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ นำนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ผู้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเข้าและส่งออก จำนวน 49 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ด่านศุลกากรหนองคาย โดยได้รับเกียรติจาก คุณชัยโรจน์ พิชัยโชติวงศ์  นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ให้การต้อนรับและบรรยายในเรื่อง “ด่านศุลกากรหนองคายกับความสำคัญของภาษาอังกฤษต่อขั้นตอนวิธีการศุลกากรขาเข้าและขาออก”
อาจารย์กิตติชัย นิลอุบล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ กล่าวว่า  ด่านศุลกากรจังหวัดหนองคาย มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการควบคุมและดูแลกิจกรรมศุลกากรทั้งขาเข้าและขาออก ซึ่งบทบาทและหน้าที่นี้ สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเข้าและส่งออก การจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง  ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน คณะศิลปศาสตร์จึงจักโครงการศึกษาดูงานขึ้น เพื่อเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเข้าและส่งออก และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนรู้และการทำงานต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ นอกจากคณะนักศึกษาจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านการทำงานในด่านศุลกากรหนองคาย คณะนักศึกษายังมีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้ในสถานีตรวจสอบสินค้าด้วยระบบเอกซ์เรย์ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน โครงการนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษาในการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคต

Hit Counter provided by iphone 5