PHP Uploader - By Phenix-TN & Mr.Anderson
Linux host1 3.13.0-32-generic #57-Ubuntu SMP Tue Jul 15 03:51:08 UTC 2014 x86_64
okokok/var/www/html/laokokok กองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ : FACULTY OF LIBERAL ARTS

Version

TH
ENG

กองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์

ประกาศหลักเกณฑ์ในการจัดสรรและวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยคณะ   download

 แบบขอรับการสนับสนุนการวิจัย     download 

แบบขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร   download

แบบฟอร์มสนับสนุนการให้รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย       download

แบบฟอร์มรสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการทั้งในและต่างประเทศ     download


Hit Counter provided by iphone 5