Version

TH
ENG

เบอร์โทรศัพท์ภายในวนค.

คณะ/หน่วยงาน หน่วยงานภายใน โทรศัพท์ โทรสาร
สายตรง ภายใน
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย รองอธิการบดี 042-415660 46660
  เลขานุการ 042-415605 46605 042-415605
 
สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย 042-415603 46603
  1. งานอำนวยการ
    หัวหน้างานอำนวยการ 042-415604 46604
    ประชาสัมพันธ์ 042-415600 46600 042-415699
    หน่วยสารบรรณและข้อมูลข่าวสาร 042-415618 46618
    หน่วยกิจการภายนอกและชุมชนสัมพันธ์ 042-415635 46635
    หน่วยเลขานุการผู้บริหารและงานประชุม 042-415604 46604
     หน่วยบริการสุขภาพและโภชนาการ 042-415619 46619
    หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 042-415607 46607
    หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทส 042-415619 46619
    หน่วยนวัตกรรมการเรียนการสอน 042-415619 46619
    ห้องประชุม 1403-1404 042-415640 46640
  2. งานแผนและทรัพยากรบุคคล 
    หัวหน้างานแผนและทรัพยากรบุคคล 042-415602 46602
    หน่วยนโยบายและแผน 042-415623 46623
    หน่วยประเมินและประกันคุณภาพ 042-415609 46609
    หน่วยทรัพยากรบุคคล 042-415643 46643
  3. งานคลังและทรัพย์สิน
    หัวหน้างานคลังและทรัพย์สิน 042-415607 46607
    หน่วยการเงินและบัญชี 042-415616 46616
    หน่วยการพัสดุ 042-415615 46615
    หน่วยการจัดการทรัพย์สิน 042-415608 46608
  4. งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
    หัวหน้างานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 042-415601 46601
    หน่วยสนับสนุนวิชาการและหลักสูตร 042-415610 46610
    หน่วยรับเข้านักศึกษา 042-415611 46611
    หน่วยทะเบียนและประเมิน 042-415611 46611
    หน่วยบริการวิชาการและการวิจัย 042-415632 46632
    หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 042-415632 46632
    หน่วยบัณฑิตศึกษา 042-415622 46622
    พัฒนาศึกษา 042-415632 46632
    ห้องสมุด ช่อ วายุภักตร์ 042-415678 46678
         – ห้องพักบุคลากร 042-415679 46679
5. งานอาคารและสถานที่
    หัวหน้างานอาคารและสถานที่ 042-415623 46623
    หน่วยอาคารและสถานที่ 042-415644 46644
    หน่วยสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง 042-415639 46639
    หน่วยรักษาความปลอดภัย 042-415645 46645
    หน่วยยานพาหนะ 042-415646 46646
    หน่วยโสตทัศนศึกษา 042-415681 46681
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ คณบดี 042-415642 46642
รองคณบดี
เลขานุการ 042-415634 46634
อาคารวันชัย สุ่มเล็ก 46910
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1
    ห้องพักเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ 042-415685 46685
    ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ NK 2502 042-415686 46686
    ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ NK 2503 042-415687 46687
    ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ NK 2504 042-415688 46688
    ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ NK 2506 042-415689 46689
อาคารรปฏิบัติการประมง
    พนักงานประมง 042-415649 46649
คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ คณบดี
รองคณบดี
เลขานุการ 042-415633 46633
 คณะบริหารธุรกิจ คณบดี
รองคณบดี
เลขานุการ 042-415636 46636
042-415624 46624
ห้องจำลองตลาดหลักทรัพย์ 042-415666 46666
ห้องปฏิบัติการอาหาร 042-415669 46669
 คณะศิลปศาสตร์ คณบดี
รองคณบดี
เลขานุการ 042-415641 46641

Hit Counter provided by iphone 5