Version

TH
ENG

Faculty research fund

ประกาศหลักเกณฑ์ในการจัดสรรและวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยคณะ   download

 แบบขอรับการสนับสนุนการวิจัย      download            

แบบขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร     download

แบบฟอร์มสนับสนุนการให้รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย        download

แบบฟอร์มรสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการทั้งในและต่างประเทศ     download