Version

TH
ENG

Research ethics and practices

junya

จรรยาวิชาชีพการวิจัยและแนวทางปฏิบัติ    download  

ขอขอบคุณขอมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ  http://www.nrct.go.th/th/ภาพรวมการวจยของประเทศ/มาตรฐานการวจย/จรรยาวชาชพวจยและแนวทางปฏบต.aspx